dotfiles.git
2021-01-22 Daniel Liuupdate
2021-01-17 Daniel Liutesting server
2021-01-14 Daniel Liuvimrc update
2021-01-13 Daniel Liufetch
2021-01-13 Daniel Liupushall script
2021-01-09 Daniel Liumore scripts
2020-12-30 Daniel Liumpd script + overall update
2020-12-18 Daniel Liuupdate
2020-12-05 Daniel Liucmks
2020-12-05 Daniel Liuredid cormackscript
2020-12-03 Daniel Liucmks script v1
2020-12-03 Daniel Liumore work on cmks
2020-12-03 Daniel Liuupdate
2020-11-27 Daniel Liuadded vim snippets
2020-11-27 Daniel Liureadme work?
2020-11-27 Daniel Liuinit