38c9219a9b48387e4916d819ee797b5b03290175
[dotfiles.git] / Scripts / statusbar / blocks_mem
1 #!/bin/sh
2
3 # alternate to display total mem too
4 #mem="$(df -h | grep /dev/sda5 | awk '{printf "%s:%s", $3, $2}')"
5 mem="$(df -h | grep /dev/sda5 | awk '{print $3}')"
6 echo -e "$mem"